menu

Designový nábytek podle Vašich představ.

postele z masivu, designový nábytek

 

Obchodní podmínky

prodeje zboží pro běžné zákazníky

 

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího.
Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:
-prodávajícího - (název) a sídlo
-kupujícího - jméno a příjmení, bydliště kupujícího; telefon a e-mail kupujícího.
-specifikace požadovaného zboží
-množství požadovaných kusů produktů
-vybraný způsob platby
-požadovaný termín dodání zboží
-dresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

 

Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

 

Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky.
Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:
3.1 Osobní odběr v sídle prodávajícího
3.1a Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího (tj.Příkazy 5, 783 33).
Osobní odběr je možný pouze po předchozí e-mail. či telefonické domluvě. Poté prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží opět telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše
uvedené podmínky pro dodání zboží.
3.1b Dodání zboží přímým dodáním zboží zákazníkovi na uvedenou adresu.
Tyto služby se vztahují zejména na Moravskoslezský kraj (ostatní dohodou), poplatky za přímý dovoz se stanovují vždy u konkrétní zakázky a objednávky zboží a taktéž po předchozí vzájemné tel. či e-mailové dohodě.

 

Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné . Tabulka cen dopravného :
vzdálenost od sídla prodávajícího (tj. Příkazy) do místa dodávky určeném kupujícím
do 20km 300,-

od 21km do 50km 500,-

od 51km do 100km 1000,-

od 101km do 200km 1900,-

od 201km do 300km 2900,-

 

Smluvní pokuta

V případě,že kupující nepřevezme zásilku, která mu byla zaslána na základě jím zaslané objednávky.
Je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody ve výši ceny zásilky včetně nákladů na dopravu.Kupující se potvzením objednávky zavazuje v případě nepřevzetí zásilky prodávajícímu vzniklou škodu nahradit. Kupující toto bere na vědomí.
V případě zadání sériové výroby kterou z jakéhokoliv důvodu zadavatel dále jen kupující zastaví,je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 60 % z ceny zakázky ,pokud nebylo dojednáno jinak. V případě nedodržení platebních podmínek ,data splatnosti faktur a zadržování doplatku faktur je prodávající oprávněn na kupujícím požadovat náhradu škody ve výši nedoplatku, čímž není dotčena výše nedoplatku. Pokud důvody zadržování nedoplatku kupujícího nebyly odsouhlaseny prodávajícím, budou brány jako neopodstatněné. Kupující toto bere na vědomí.

 

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta
čtrnáctidenní.
Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:
smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.
Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679). Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.
Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho
internetových stránkách.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.
Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba,
po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.